ὑψιβρεμέτης

in υ

COMPOUND: ὑψιβρεμέτης, -ου
CATEGORIZATION: A [Adv+V+Suf]
MEANING: ‘hight-thundering’ 
ETYMOLOGY: ὔψι ‘on hight’ + verbal root βρέμ- (βρέμω) ‘to thunder’ + adj. suf. -της, ,-ου
OCCURRENCE Il. I, 354; XII, 68; XIV, 54; XVI, 121; Od. V, 4; XXIII, 331
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: