ὑψιπέτης

in υ

COMPOUND: ὑψιπέτης, -ου
CATEGORIZATION: N [Adv+V+Suf]
MEANING: ‘high-flying, soaring’
ETYMOLOGY: ὕψι ‘on high, aloft’ + verbal root πετ- (πέτομαι) ‘fly’ + m. noun. suf. -ης, -ου
OCCURRENCE: Il. XII, 201, 219; XIII, 822; Od. XX, 243
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: see also ὑψιπετήεις