ἄλοχος

in α

COMPOUND: ἄλοχος, –ου 
CATEGORIZATION: N [α+V+Suf]
MEANING: ‘partner of one’s bed, wife’
ETYMOLOGY: -copulativum + verbal root λοχ- (λέχομαι) ‘lie down’ + noun suf. -ος, -ου 
OCCURRENCE: Il. I, 114, 546; II, 136, 292, 355, 700; III, 301, 409; VI, 95, 114, 238, 246, 250, 276, 310, 337, 394, 482, 495; VII, 80, 392; VIII, 155; IX, 336, 340, 399, 556; XI, 162, 242; XIII, 626; XIV, 317; XV, 156, 497, 663; XVII, 28, 223; XVIII, 356, 514; XIX, 116, 298; XXI, 460, 499, 512, 587; XXII, 88, 155, 343, 437; XXIV, 36, 193, 305, 710, 730; Od. I, 36, 432; III, 235, 264, 403; VIII, 243, 410; IX, 41, 115, 207; X, 11, 61; XI, 67, 117, 177, 227, 329, 410; XII, 452; XIII, 192, 334, 378, 403; XIV, 164, 202, 245; XX, 57; XXI, 214; XXII, 223, 324, 429; XXIII, 182, 232, 247, 349; XXIV, 97, 167, 294.
CASE/GENDER/NUMBER: nom. f. sg., gen. sg., dat. sg., acc. sg., nom. pl., gen. pl., dat. pl., acc. pl.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES:  ἀ- copulativum is not a free word in Greek