ἐϋμμελίης

in ε

COMPOUND: ἐϋμμελίης, ου 
CATEGORIZATION: A [Adv+N+Suf]
MEANING: ‘armed with good ashen spear’
ETYMOLOGY: εὖ ‘well’ + noun root μελί- (μελία, -ας; Ep. μελ-ίη) ‘manna ash, ashen spear’ + nom. suf. -ης, -ου 
OCCURRENCE: Il. IV, 47, 165; VI, 449; XVII, 9, 23, 59; Od. III, 400
CASE: acc. m. sg.; gen. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrῑhi
NOTES: