σκηπτοῦχος

COMPOUND: σκηπτοῦχος
CATEGORIZATION: A (N+V+Suf.)
MEANING: ‘bearing a staff, a sceptre’ (cf. Liddell-Scott)
ETIMOLOGY:σκῆπτον (dor. for. σκῆπτρον) ‘staff, sceptre’ + ἔχω ‘to have’ + adj. suf. -ος, -ον (cf. Liddell-Scott, Chantraine)
OCCURRENCE Od. V, 9
CASE: nominative singular
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: subordinative (tatpurusa)
NOTES:

admin